Stichting Trauma & Dissociatie 

Lotgenoten, hulpverleners & naastenBoekenplank 

Op deze pagina hebben we een lijst opgesteld met informatieve literatuur over vroegkinderlijke traumatisering, en de behandeling hiervan. Je kunt op de foto van het boek klikken om naar de pagina te gaan waar je het boek kan aanschaffen. Maar het liefst zeggen wij: Steun je lokale boekhandel!


Omgaan met traumagerelateerde dissociatie (Boon, Steele, Van der Hart, 2013)
Omgaan met traumagerelateerde dissociatie is geschreven voor zowel mensen die worstelen met een complexe dissociatieve stoornis als voor hun therapeuten. Dit boek reikt praktische oplossingen aan voor mensen met een dissociatieve stoornis en de problemen die zich tijdens de eerste fase van hun behandeling voordoen. Het boek legt uit wat er onder dissociatieve en andere traumagerelateerde symptomen wordt verstaan en het helpt mensen om de dissociatieve delen van hun persoonlijkheid te begrijpen en om op een constructieve manier met deze delen samen te werken. Het boek introduceert essentiële begrippen en onderwerpen die van belang zijn voor herstel. Daarnaast biedt het praktische vaardigheden die helpen om beter met de opgaven van het dagelijkse leven om te gaan. Cliënten wordt aangeraden om dit boek alleen te gebruiken als zij in individuele therapie zijn of aan een gestructureerde vaardigheidstraining deelnemen die wordt geleid door therapeuten die in deze materie geschoold zijn. Op deze manier hebben zij het meeste profijt van dit boek en krijgen zij de juiste ondersteuning. 
Doelgroep
cliënten met dissociatieve stoornissen en hun therapeuten

Behandeling van traumagerelateerde dissociatie
een praktische integratieve benadering (Steele, Boon, Van der Hart, 2018) 
Over de hele wereld hebben behandelaars van cliënten met ernstig dissociatieve klachten dezelfde vragen en worstelen ze met vergelijkbare uitdagingen. Dit boek is niet alleen het resultaat van ontelbare uren ervaring in het behandelen van cliënten met een dissociatieve stoornis, maar is ook voortgevloeid uit supervisie en overleg waarin therapeuten vaak hun dringendste vragen, behoeften en kwetsbaarheden bespraken.
Dit boek bespreekt het verschijnsel dissociatie als vorm van non-realisatie. Het bevat hoofdstukken over het diagnosticeren van dissociatieve stoornissen, prognose, casusformulering, behandelplan, en behandelingsfasen en -doelen, op basis van methoden waarvan is bewezen dat ze het doeltreffendst zijn. De auteurs beschrijven waar de klemtoon zou moeten liggen bij de aanvang van een complexe therapie; hoe cliënten geholpen kunnen worden om zowel interne als externe veiligheid te kunnen ervaren zonder dat de therapeut daarbij de rol van ‘redder’ op zich neemt; hoe de therapeut systemisch kan werken met de dissociatieve delen van een cliënt op een manier die integratie bevordert; hoe nuttige grenzen kunnen worden gesteld en gehandhaafd; specifieke manieren om op het proces gericht te blijven veeleer dan op de inhoud; hoe er effectief en met mededogen kan worden omgegaan met gedesorganiseerde gehechtheid van cliënten en hun afhankelijkheid van de therapeut; hoe cliënten geholpen kunnen worden om traumatische herinneringen te integreren; wat te doen als de cliënt in woede ontsteekt, zich aanhoudend schaamt, vermijdend gedrag vertoont of niet in staat is om de therapeut te vertrouwen; en hoe er met compassie en begrip gewerkt kan worden aan de weerstand die zowel door de cliënt als door de therapeut binnen de therapeutische relatie wordt opgeroepen of gevoeld.
De therapeutische relatie en essentiële interventies binnen die relatie vormen de ruggengraat van de behandeling. Als zodanig richt dit boek zich daarom niet alleen op de meest praktische en theoretisch onderbouwde interventies (wat te doen en wat te zeggen), maar beklemtoont het ook het belang van samenwerken en samenzijn met de cliënt. Het beschrijft innovatieve, compassievolle behandelmethoden die gebaseerd zijn op de samenwerking tussen cliënt en therapeut en die geschraagd worden door de nieuwste onderzoeken op het gebied van gehechtheid en evolutionaire psychologie.

Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma
het onderscheiden en verenigen van persoonlijkheidsdelen
(Fisher, 2018)
In 'Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma' combineert Janina Fisher actuele neurobiologische kennis over trauma, dissociatie en gehechtheidsproblematiek met een praktische benadering voor de behandeling daarvan. In duidelijke bewoordingen, die zowel de therapeut als de cliënt zullen aanspreken, stelt ze een behandelmodel voor dat de nadruk legt op ‘verwerking’ – een omvorming van de relatie tot het zelf, waarbij schaamte, zelfverachting en aannames van schuld vervangen worden door compassievolle acceptatie. De unieke interventies die Fisher gebruikt, zijn gebaseerd op verschillende baanbrekende therapeutische benaderingen, waaronder Sensorimotor Psychotherapy, Internal Family Systems Therapy, mindfulnessgerichte therapieën en klinische hypnose.
'Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma' geeft inzicht in de therapeutische benaderingen voor traumatische gehechtheid, het werken met ongediagnosticeerde dissociatieve symptomen en stoornissen en de integratie van verschillende behandelmethoden ter bevordering van de communicatie ‘van rechterhersenhelft naar rechterhersenhelft’. Bovenal worden technieken en handvatten aangereikt om een innerlijk gevoel van veiligheid te ontwikkelen en een compassievolle verbinding tot stand te brengen met zelfs die delen van het zelf die het meest ontkend of weggehouden worden.

De levende erfenis van trauma transformeren
Een werkboek voor getraumatiseerde mensen en therapeuten
(Fisher, 2021)
Traumatische ervaringen leiden tot een erfenis van symptomen. Ook als de gebeurtenissen jaren of decennia geleden hebben plaatsgevonden, kan deze erfenis nog springlevend zijn. Van oudsher wordt ervan uitgegaan dat zulke gevolgen verdwijnen wanneer het verhaal over wat er is gebeurd wordt verteld.
Getraumatiseerde mensen hebben echter een heel andere ervaring: het telkens opnieuw vertellen van het verhaal over wat er met hen is gebeurd, zorgt vaak voor een heractivering van hun traumaresponsen, zodat ze eerder overspoeld raken dan het trauma verwerken. Getraumatiseerde mensen kunnen hun ervaringen pas transformeren zodra ze begrijpen dat hun symptomen en reacties normale responsen op abnormale gebeurtenissen zijn. Ze hebben handvatten nodig om te kunnen werken aan de symptomen die hun dagelijkse bezigheden bemoeilijken en een belemmering zijn om een leven na het trauma op te bouwen.
Janina Fisher is een vermaarde traumadeskundige. Ze werkt al ruim veertig jaar met getraumatiseerde mensen, die ze helpt om op koers te blijven terwijl zij hun weg naar heling zoeken. In 'De levende erfenis van trauma transformeren' verklaart ze hoe de erfenis van symptomen hen heeft geholpen om te overleven en geeft ze:
- Stap-voor-stapstrategieën die zelfstandig of in samenwerking met een therapeut toe te passen zijn
- Eenvoudige afbeeldingen waarmee getraumatiseerden zelf wijs kunnen worden uit hun verwarrende gevoelens en fysieke reacties
- Werkbladen (ook te downloaden) om te oefenen met vaardigheden die verlichting geven en uiteindelijk helend zijn.

Traumasporen (Van der Kolk, 2016)
het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen

Dit diepmenselijke boek geeft een verhelderend inzicht in de oorzaken en gevolgen van trauma, en biedt hoop en duidelijkheid voor iedereen die de verwoestende effecten van traumatische ervaringen heeft leren kennen. Trauma is een van de grootste gezondheidsproblemen van deze tijd, niet alleen vanwege zijn uitwerking op slachtoffers van ongelukken en misdrijven, maar vooral ook vanwege de vaak minder zichtbare tol die huiselijk geweld, seksueel misbruik, mishandeling, verwaarlozing en verslaving eisen.
Op basis van ruim dertig jaar onderzoek en klinische ervaring in de voorhoede van zijn vakgebied, toont prof. dr. Bessel van der Kolk hoe de angst en het isolement in de kern van het trauma letterlijk veranderingen aanbrengen in zowel de hersenen als het lichaam. Hij verklaart waarom getraumatiseerde mensen steeds weer gekweld worden door onbegrijpelijke angst, gevoelloosheid en onbeheersbare woede, en hoe trauma hun vermogen om zich te concentreren, zich te herinneren, vertrouwensrelaties aan te gaan en zich thuis te voelen in hun eigen lijf negatief beïnvloedt. Doordat ze de controle over zichzelf hebben verloren en gefrustreerd zijn geraakt door eerdere vergeefse behandelingen, zijn ze vaak bang dat ze onherstelbaar zijn beschadigd.
Traumasporen beschrijft op inspirerende wijze hoe een groep therapeuten en wetenschappers - samen met hun moedige patiënten - heeft geworsteld om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hersenwetenschappen, gehechtheidsonderzoek en lichaamsbewustzijn te integreren tot behandelingen waarmee getraumatiseerde mensen bevrijd kunnen worden van de tirannie van het verleden. Gebaseerd op het reguleren en synchroniseren van lichaam en geest door middel van yoga, mindfulness, EMDR, neurofeedback, theater en andere methoden, worden nieuwe wegen naar herstel getoond, waarbij stap voor stap het vermogen wordt herwonnen om 'te weten wat je weet en te voelen wat je voelt'. Bovendien creëren ze ervaringen die rechtstreeks ingaan tegen de machteloosheid en onzichtbaarheid die gepaard gaan met trauma, waardoor zowel volwassenen als kinderen weer zeggenschap over hun eigen lichaam en hun eigen leven kunnen krijgen.

Trauma en herstel (Herman, 2016)
de gevolgen van geweld - van mishandeling thuis tot politiek geweld

Trauma en herstel, in 1992 voor het eerst gepubliceerd, is nog altijd hét boek over traumatische gebeurtenissen en de slachtoffers daarvan. Judith Herman stelt in dit baanbrekende werk dat psychologische trauma's alleen begrepen kunnen worden in hun sociale context. Uitgaande van haar eigen onderzoek naar incest en de uitgebreide literatuur over oorlogsveteranen en slachtoffers van terreur, trekt ze verrassende parellellen tussen particulier geweld, zoals kindermishandeling, en politiek geweld, bijvoorbeeld oorlog.
Trauma en herstel is een essentieel boek voor iedereen die wil begrijpen hoe trauma's genezen kunnen worden en hoe we helen. Voor deze uitgave heeft Judith Herman een uitgebreid nieuw nawoord geschreven, waarin ze laat zien wat er in haar vakgebied is veranderd en wat er niet is veranderd in de ruim twee decennia sinds de publicatie van haar boek.

Het belaagde zelf (Van der Hart, Nijenhuis, Steele, 2016)
structurele dissociatie en de behandeling van chronische traumatisering

Voor mensen die chronisch getraumatiseerd zijn, is het leven dikwijls een worsteling. Vaak hebben zij last van sterk uiteenlopende symptomen, die behoren bij verschillende combinaties van psychische stoornissen. Diagnostiek, taxatie en behandeling van deze patiënten kan hierdoor een gecompliceerde en verwarrende opgave zijn.
Het belaagde zelf is opgebouwd uit drie delen. De theorie in deel 1 helpt zowel psychologen als patiënten om traumagerelateerde problematiek te herkennen en te begrijpen. Kern van de gedachtegang is dat trauma een dissociatie van de persoonlijkheid inhoudt. De in deel 2 beschreven handelingspsychologie maakt duidelijk welke disfunctionele mentale en gedragsmatige handelingen deze patiënten blijven uitvoeren en welke efficiëntere handelingen nodig zijn om hun traumatisering te boven te komen. Het op deze inzichten gebaseerde behandelingsmodel, beschreven in deel 3, vormt een beproefde leidraad voor therapeuten om hun patiënten zo veilig en effectief mogelijk op hun weg naar herstel te begeleiden.

De tijger ontwaakt (Levine, 2007)
traumabehandeling met lichaamsgerichte therapie

Lichaamsgerichte traumabehandeling
Vluchten, vechten of bevriezen, dat zijn de keuzen die prooidieren hebben als ze worden geconfronteerd met direct levensgevaar. Volgens Peter Levine, expert op het gebied van traumaverwerking, geldt dit ook voor mensen in een traumatische situatie. Maar in tegenstelling tot prooidieren, die de lichamelijke spanning van een levensbedreigend moment weer heel snel afleggen en hun leven hervatten, slagen wij mensen daar niet altijd in. Vaak Zet de spanning zich vast in ons lichaam en uit die zich vervolgens in slapeloosheid, angestgevoelens, concentratiestoornissen, prikkelbaarheid of woedeuitbarstingen. Zo ontwikkelt zich het PostTraumatische Stress-Syndroom (PTSS).
Somatic Experiencing gaat ervan uit dat traumaverschijnselen eerder biologisch dan psychologisch zijn en daarom het best op een lichaamsgerichte manier kunnen worden bestreden: door iemand de oorzaak van zijn trauma opnieuw te laten beleven ('de tijger ontwaakt') en daarbij het lichaam in staat te stellen de geblokkeerde overlevingsenergie los te laten.

Niemandskinderen (Roodvoets, 2018)
de gevolgen en verwerking van een onveilige jeugd

Niemandskinderen' prikt de fabel door dat ouders per definitie liefde voelen voor hun kinderen. 'Niemandskinderen' is een boek voor volwassenen die worstelen met de last die een onveilige jeugd met zich meebrengt, en voor therapeuten/hulpverleners die met deze groep te maken hebben. Niemandskinderen Niet (kunnen) houden van je kind is een onderwerp waar niet of nauwelijks over gesproken wordt – niet door de ouder(s), maar ook niet door het verwaarloosde kind zelf, dat de illusie van liefde nodig heeft om te kunnen overleven. Carolien Roodvoets laat in dit boek zien dat ouders kinderen vaak gebruiken voor hun eigen welzijn. Eenmaal volwassen geworden kunnen ‘Niemandskinderen’ vaak niet hun draai in het leven vinden. Onveilige jeugd 'Niemandskinderen' is een boek voor volwassenen die worstelen met de last die een onveilige jeugd met zich meebrengt, en voor therapeuten/hulpverleners die met deze groep te maken hebben

Trauma en het lichaam (Ogden, Minton, 2020)
Een sensomotorische benadering van psychotherapie

Traumatische ervaringen kunnen ingrijpende sensomotorische reacties tot gevolg hebben: intrusieve beelden, geluiden, geuren, lichaamssensaties, fysieke pijn, verkramping, een gevoel van verdoving. Een effectieve behandeling vraagt dan ook om een holistische geest-lichaambenadering. Door de theorie en techniek van traditionele psychotherapeutische methoden te bundelen met lichaamsgeoriënteerde – ofwel sensomotorische – psychotherapie, heeft Pat Ogden, pionier op het gebied van somatische psychologie, voor een doorbraak in de behandeling van trauma gezorgd. Met haar grote kennis van zaken legt ze uit hoe je beweging en de bewustwording van lichaamssensaties kunt inzetten om traumatische wonden te laten genezen.
Het boek is opgezet in twee delen: theorie en behandeling. In deel een worden het theoretische kader en de onderbouwing uiteengezet van de interventies van Sensorimotor Psychotherapy, gebaseerd op de vakgebieden traumabehandeling, neurowetenschap, gehechtheid, affectregulatie en dissociatie. Uitgelegd wordt dat traumatische ervaringen de fysiologische en emotionele regulatie van het lichaam ontwrichten en hoe je kunt werken met verdedigingssystemen, zelfregulatie en adaptieve responsen van het eigen lichaam van de cliënt om hem of haar te helpen om weer een gevoelde verbinding met het lichaam te krijgen.
Deel twee richt zich op de praktische aspecten van de behandeling en beschrijft de achterliggende gedachte, technieken en vaardigheden van Sensorimotor Psychotherapy, geïllustreerd met casusbeschrijvingen. In deze hoofdstukken wordt een driefasige behandelbenadering gepresenteerd: (1) het ontwikkelen van somatische hulpmiddelen om te stabiliseren, (2) het verwerken van traumatische herinneringen en (3) het eigen maken van somatische integratie. Met de aangeboden methoden kunnen cliënten zich bewuster worden van hun eigen lichaam, hun lichaamssensaties leren waarnemen en volgen, en geleidelijk fysieke handelingen inzetten die zorgen voor zelfredzaamheid en competentie.

Ontwikkelingstrauma helen (Hellen, Lapierre, 2019) 
De invloed van vroegkinderlijk trauma op zelfregulatie, zelfbeeld en het vermogen tot relaties

Hoewel mensen ogenschijnlijk lijden aan ontelbare emotionele problemen, kunnen de meeste hiervan volgens Laurence Heller en Aline LaPierre worden teruggeleid naar vijf biologische basisprincipes: de behoefte aan verbinding, afstemming, vertrouwen, autonomie, en liefde en seksualiteit. Ze beschrijven hoe we in reactie op vroegkinderlijk trauma en een niet-toereikende vervulling van deze behoeften in de kindertijd overlevingsstrategieën ontwikkelden, die onze ervaringen in het heden vervormen en leiden tot fragmentatie en vervreemding. Ons vermogen tot verbinding met onszelf en anderen is beschadigd geraakt en de hieruit voortvloeiende verminderde levenskracht en levendigheid is de verborgen dimensie die ten grondslag ligt aan de meeste psychische en veel fysieke problemen.

Mijn lichaam, mijn trauma, mijn ik (Ruppert, 2020)
de invloed van psychotrauma op de fysieke gezondheid - identiteitgeoriënteerde psychotraumatheorie en -therapie

Een psychotrauma dat niet is geheeld, laat sporen na in het lichaam en kan tot uitdrukking komen in pijn, ontstekingen of ziekten. Via elk lichamelijk symptoom kan een gedeelte van de onverwerkte levensgeschiedenis zichtbaar worden. Wanneer de onderliggende trauma’s worden geheeld, wordt het zelfhelend vermogen van het lichaam ondersteund.
Franz Ruppert laat in zijn uitgebreide inleidende hoofdstuk zien hoe de menselijke psyche zich opsplitst als reactie op overweldigende ervaringen, wat de gevolgen hiervan zijn voor ons ik-bewustzijn en onze identiteit en hoe psychotrauma en fysieke aandoeningen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hierbij maakt hij ons bekend met de door hem ontwikkelde identiteitgeoriënteerde psychotraumatheorie en -therapie (IoPT), waarbinnen de opstellingsmethode ‘opstellen van het verlangen’ wordt gebruikt om trauma’s bewust te maken en te verwerken.

Sensorimotor Psychotherapy (Ogden, Fisher, 2017)
Interventies voor traumaverwerking en het herstel van gehechtheid

Lichaamsintelligentie is veelal nog een onontgonnen terrein in de psychotherapie. Toch is het verhaal dat verteld wordt door de ‘somatische getuigenis’ – gebaren, lichaamshouding, manier van spreken, gezichtsuitdrukkingen, de blik in de ogen en de bewegingen van het lijf – misschien wel belangrijker dan het verhaal in woorden. De taal van het lichaam onthult de erfenis van trauma en van vroegkinderlijke of vergeten dynamieken met hechtingspersonen. Door het lichaam een duidelijke plaats te geven in de therapeutische benadering, krijgt de cliënt een belangrijk middel aangereikt om tot zelfkennis en verandering te komen.
Dit boek – geschreven voor therapeuten en cliënten om gezamenlijk te bestuderen – biedt een praktische handleiding tot de taal van het lichaam. Het begint met een uitleg aan therapeuten en cliënten over hoe zij dit boek het best kunnen gebruiken, gevolgd door een toelichting op de rol van de hersenen en het gebruik van mindfulness. Daarna gaat het boek verder in drie delen die gebaseerd zijn op een gefaseerde therapiebenadering. Eerst wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van persoonlijke – met name somatische – hulpmiddelen; vervolgens wordt besproken wat de systematische opbouw is bij een somatische benadering van het geheugen, en ten slotte worden de invloed van gehechtheid op het procedureel leren, de emotionele vooringenomenheid en de cognitieve vertekeningen behandeld. De hoofdstukken beginnen met een inleiding voor de therapeut over het toepassen van de stof in de klinische praktijk. Daarnaast bevat elk hoofdstuk werkbladen voor cliënten om hen te helpen om zich het materiaal op een persoonlijk niveau eigen te maken.
De concepten, interventies en werkbladen zijn bedoeld als aanvulling op andere behandelmethoden en niet zozeer als een zelfstandige behandeling. Door het aanboren van de therapeutische relatie en het aanpassen van de interventies aan de specifieke behoeften van iedere cliënt, kan er zorgzame aandacht worden gegeven aan wat er door het lichaam ónder de woorden wordt gezegd. Dit versterkt niet alleen de nabijheid en het vertrouwen tussen de therapeut en de cliënt, maar helpt ook om verandering mogelijk te maken in de diepste lagen van het zelf.

Meta’s tranen - Over DIS, PTSS, traumatherapie en leren leven (Burger, Spijkers, 2021)
Voor u ligt een bijzonder boek. Het is een inkijkje in het leven van een vrouw met een dissociatieve identiteitsstoornis, kortweg DIS genoemd. Dit inkijken gaat verder dan binnenkijken in haar leven. Het is ook een blik in de complexe binnenwereld van iemand met DIS. Daarnaast krijgt u een inkijk in een therapieproces en zelfs in passages uit het patiëntendossier. Het boek is het slotstuk van een jarenlange, intensieve behandeling en is geschreven door patiënte en haar psychiater. Het is non-fictie. De ruggengraat van het boek wordt gevormd door een dialoog tussen patiënte en psychiater, tussen Meta Burger en Sigrid Spijkers.

Jezelf worden (Miller, 2021) (verkrijgbaar via onze partner TGG)

Dr. Alison Miller heeft een Ph.D. van de University of British Columbia en is een semi-gepensioneerde psycholoog in zelfstandige praktijk in Victoria, British Columbia, Canada. Ze werkt al sinds 1991 samen met overlevenden van geritualiseerd misbruik en mind-control. Ze is sinds 2013 een fellow van de ISST-D (International Society for the Study of Trauma & Dissociation). Ze is lid van de Raad van Bestuur van Survivorship, een lid van de adviesraad van het Eleos Support Network (voor geritualiseerd misbruik), en de voorzitter van de Ritueel Misbruik en Mind-Control Special Interest Group (2017) van de International Society for the Study of Trauma and Dissociation.

Haar boek ‘Becoming yourself’ gaat over het overwinnen van mind-control en geritualiseerd misbruik en het is een werkboek voor overlevers. Het boek neemt de overlever mee op een reis naar het begrijpen van de trauma’s en de relatie daarvan met de symptomen die de overlever ervaart. Het bevat praktische adviezen over hoe stabiliteit bereikt kan worden en hoe gewerkt kan worden aan het (de weg naar) genezing. Tevens worden er handvatten aangeboden over hoe er (samen)gewerkt kan worden met verschillende innerlijke persoonlijkheden.
NB: Het Kenniscentrum TGG heeft ervoor gekozen om de softcover van dit boek gratis (tegen verzendkosten) beschikbaar te stellen voor overlevers. Als je overlever bent en hier gebruik van zou willen maken, stuur dan een mail via publicaties@kenniscentrumtgg.org.

Healing the Unimaginable
Treating Ritual Abuse and Mind Control

Healing the Unimaginable: Treating Ritual Abuse and Mind Control is a practical, task-oriented, instructional manual designed to help therapists provide effective treatment for survivors of these most extreme forms of child abuse and mental manipulation.Het bevuilde nest - José Al
In ‘Het bevuilde nest’ belicht José Al de specifieke sfeer van het opgroeiende kind in een gezin waarin beide ouders onveilig zijn voor het kind. Met als gevolg een gedesorganiseerde binding door vroegkinderlijk en transgenerationeel trauma. Binnen haar werk in de psychotraumahulpverlening is er een onderbelichte groep slachtoffers naar voren gekomen die zij in dit boek centraal stelt. Het zijn mensen met vaak onzichtbare breuken die ze vanaf hun vroege kindertijd met zich meedragen, omdat ze geen veiligheid ervaren hebben binnen het eigen gezin.
Of je nu slachtoffer bent (geweest), persoonlijk of beroepsmatig betrokken of gewoon geïnteresseerd, dit boek zal niemand onberoerd laten. Het personage Astrid deelt aangrijpend eerlijk haar herinneringen, ervaringen en strijd. De toelichting, theoretische onderbouwing en onderzoeksresultaten - onder 500 zorgprofessionals en onder 200 van haar cliënten - schetsen daarnaast onverbloemd een haarscherp beeld van de wereld van slachtoffers èn daders en de levenslange gevolgen van een onveilige binding door alle vormen en kleuren van kindermisbruik. Of dit nu passieve of actieve vormen van misbruik , verwaarlozing en huiselijk geweld zijn. In het boek is ook haar dichtbundel opgenomen, als eerbetoon aan alle mensen die hun hart en ziel geopend hebben om met José de traumatherapie aan te gaan en deel te nemen aan het onderzoek.

Maar wellicht belangrijker nog, reikt José met dit boek de hand naar slachtoffers om, als Astrid, de moed te vinden om te kiezen voor leven in plaats van overleven. Ze maakt haar lezers opmerkzaam op de signalen van misbruik, door de kenmerken van de subtiele en stille alarmen helder te markeren en duiden. Zodat slachtoffers tijdig gehoord, gezien en erkend worden.

Trauma en dissociatie (De La Rie, 2022) 

Dissociatie is een beschermingsmechanisme waarbij bepaalde herinneringen in de hersenen zijn verstoord, zoals het bewustzijn, geheugen of de waarneming van de omgeving. Bij het ervaren van onder andere hevige stress of een traumatische ervaring kan dissociatie optreden als vorm van zelfbescherming. Als dissociatie gedurende een langere periode of zelfs chronisch optreedt, is er sprake van een dissociatieve stoornis.  Een dissociatieve stoornis komt over het algemeen alleen voor bij mensen die ernstige en vaak langdurige traumatische gebeurtenissen hebben ervaren - vaak in de jeugd - zoals mishandeling en/of verwaarlozing. Dissociatie is bijna altijd een bijverschijnsel van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Bij een dissociatieve stoornis wordt het functioneren in het dagelijks leven ernstig beperkt door de symptomen. De DSM-5 onderscheidt vijf dissociatieve stoornissen. (bron: gezondheidsplan.nl)
Dit boek bespreekt trauma en dissociatie, een veel voorkomend fenomeen dat een complicerende factor kan zijn in de behandeling.  Het is goed mogelijk om met  goede diagnostiek, bestaande algemene therapeutische technieken en de richtlijn voor traumabehandeling dissociatie te kunnen onderkennen, en te behandelen. Dit boek helpt je (of je nu een meer ervaren of beginnend therapeut bent) daar zelfverzekerd mee om te gaan.
 

Trauma en identiteit (Broughton, 2022)
Identiteitgeoriënteerde psychotraumatherapie – Theorie en praktijk

Trauma ligt ten grondslag aan de meeste levensproblemen van mensen, en dan vooral de trauma’s die in het allereerste begin van het leven ontstaan. Het heeft een verwoestend effect op het ongeboren kind om niet gewild te zijn, niet gezien en niet verwelkomd te worden en geen liefde te ontvangen. Zulke vroege traumatische ervaringen nestelen zich diep in de psyche, waar ze blijvend invloed uitoefenen op het vermogen om goed te functioneren als volwassene, gezonde relaties aan te gaan en gelukkig te zijn. Om een goed leven te kunnen leiden moeten we eerst en vooral in staat zijn om te weten wie we zijn. Trauma is de belangrijkste ontregelaar en soms zelfs vernietiger van de ontwikkeling van een gezond zelfgevoel.
In dit boek bespreekt Vivian Broughton de onderwerpen trauma, traumaoverleving en identiteit op een manier die niet alleen diepgaand en gedetailleerd is, maar ook blijk geeft van veel compassie. Ze baseert zich hierbij op de theoretische concepten van identiteitgeoriënteerde psychotraumatherapie (IoPT), een therapievorm die dr. Franz Ruppert de afgelopen dertig jaar heeft ontwikkeld. In het therapeutische proces van IoPT staat het herstellen van vroegkinderlijk trauma centraal. Trauma kan helen als de waarheid en de pijn van het jonge kind onder ogen worden gezien. Dit boek is geschreven voor therapeuten die werken met mensen en hun levensproblemen én voor iedereen die zichzelf beter wil begrijpen.

Diagnostiek van traumagerelateerde dissociatie (Boon, 2022)
Met het Trauma and Dissociation Symptoms Interview (TADS-I)

Traumagerelateerde dissociatieve stoornissen krijgen steeds meer aandacht in de therapeutische praktijk en de klinische literatuur. Enerzijds worden dissociatieve stoornissen nog vaak gemist. Anderzijds worden ze ook steeds vaker vastgesteld terwijl er niet daadwerkelijk sprake van is. Dit boek gaat uitgebreid in op de diagnostiek van deze stoornissen, aan de hand van het diagnostisch instrument dat Suzette Boon in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld.
Allereerst besteedt dit boek aandacht aan de dilemma’s rond de diagnostische criteria van dissociatieve stoornissen in de DSM-5 en de ICD-11. Het beschrijft hoe de symptomen herkend kunnen worden en wat de rol is van traumatische ervaringen. In een aantal thematische hoofdstukken worden de belangrijkste differentieeldiagnostische overwegingen besproken en met casuïstiek geïllustreerd. Ook wordt ingegaan op het voorkomen van fout-negatieve en fout-positieve diagnoses van traumagerelateerde dissociatieve stoornissen, de anamnese van traumatische ervaringen en het maken van een behandelplan.
Suzette Boon promoveerde in 1993 op de diagnostiek van dissociatieve stoornissen aan de hand van het Gestructureerd Klinisch Interview voor de vaststelling van DSM-III-R Dissociatieve Stoornissen (SCID-D) en heeft bijna veertig jaar praktijk- en onderzoekservaring op dit gebied. Vanaf 2006 heeft zij zich beziggehouden met de ontwikkeling van het Trauma and Dissociation Symptoms Interview (TADS-I), een diagnostisch instrument dat inmiddels in veel landen en in verschillende talen in gebruik is. In dit boek bespreekt ze de achtergrond van dit interview en hoe het zich onderscheidt van andere interviews. Ze legt uit wat het nut ervan is, en hoe het wordt gebruikt voor met name differentiële diagnostiek.
In de eerste plaats is dit boek bedoeld voor clinici (psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten, GZ-psychologen en verpleegkundig specialisten) die dissociatieve stoornissen willen (leren) vaststellen. Voor collega’s die zelf in de praktijk geen diagnostiek doen, geeft het veel informatie om patiënten met dissociatieve symptomen beter te kunnen herkennen en hen te kunnen doorverwijzen voor gespecialiseerd diagnostisch onderzoek.

Liefde, lust en trauma (Ruppert, 2022)
Op weg naar een gezonde seksuele identiteit

Seksualiteit kan opwindend, levendig en intens zijn, maar kent helaas ook een schaduwkant. Seksualiteit is dan niet langer iets moois om van te genieten, maar een bron van pijn, verdriet en frustratie geworden.
Wat is seksualiteit eigenlijk? Wanneer is seksualiteit plezierig en bevredigend voor de betrokkenen? Waardoor kan ze stressthema nummer 1 worden? Waardoor kan ze verslaafd maken? Wat zou de achtergrond kunnen zijn wanneer iemand zich niet gelukkig voelt met het eigen geslacht? Wanneer kunnen seksuele ervaringen het leven van een mens verwoesten?
De gerenommeerde psychotherapeut dr. Franz Ruppert gaat in zijn boek op zoek naar antwoorden. Hij beschrijft zowel vanuit slachtoffer- als daderperspectief hoe seksueel trauma ontstaat en welke diepingrijpende gevolgen het heeft. Daarnaast laat hij zien hoe identiteitgeoriënteerde psychotraumatherapie (IoPT) ingezet kan worden om seksuele trauma’s in het bewustzijn te brengen en te helen. Seksualiteit kan dan weer een creatieve kracht worden die vreugde en genot geeft.

Organized Sexual Abuse (Salter, 2014) 

Organised Sexual Abuse offers a comprehensive, interdisciplinary investigation of this phenomenon. Since the early 1980s, social workers and mental health professionals around the globe have encountered clients reporting sexual abuse by organized groups or networks. These allegations have been amongst the most controversial in debates over child sexual abuse, raising many unanswered questions. Are reports of organized abuse factual or the product of moral panic and false memories? If these reports are true, what is the appropriate response? The fields of child protection and psychotherapy have been polarised over the issue. And, although cases of organized abuse continue to be uncovered, a reasoned and evidence-based analysis of the subject is long overdue.
Examining the existing evidence, and supplementing it with further qualitative research, in this book Michael Salter addresses: the relationship between sexual abuse and organized abuse; questions over the veracity of testimony; the gap between the policing response to sexual abuse and the realities of child sexual exploitation; the contexts in which sexually abusive groups develop and operate; the role of religion and ritual in subcultures of multi-perpetrator sexual abuse; as well as the experience of adults and children with histories of organized abuse in the criminal justice system and health system. Organized Sexual Abuse thus provides a definitive analysis that will be of immense value to those with professional and academic interests in this area.

JIJ bent van ons (Vos, 2022) 

De verhalen die overlevers van georganiseerd sadistisch misbruik Herry Vos (bestuurslid van Kenniscentrum Transgenerationeel geweld) vertellen. Hij werkt samen met twee overlevers. Daarnaast put hij uit zijn geheugen - hij sprak meer overlevers en ook therapeuten.
Schokkende verhalen, maar verhalen die te vaak worden omzeild, worden weggezet als ontsproten aan fantasie of een zieke geest. Te extreem om waar te kunnen zijn. En toch bestaat het, toch is het de dagelijkse realiteit van een onbekend aantal kleine en grotere kinderen, pubers en volwassennen.
Het zijn verhalen die verteld moeten worden.
Dit is de omslag van het boek. Het beeld is gemaakt door Tess, een van de overlevers waar Herry mee samenwerkte, en het ontwerp is van Irma Lamberts.
De titel is ontleend aan een dreigement van een dader tegen een overlever, dat voorkomt in het boek. En de ondertitel geeft weer wat de essentie van het boek is: overlevers wordt van kleins af aan ingeprent dat zij moeten zwijgen over wat er in het netwerk gebeurt, maar het moet in de openbaarheid komen; de enige manier om vrij te worden. De enige manier om dit complexe probleem dat zucht onder zwijgzaamheid en onbekendheid bekend te maken.
De teksten op het beeld geven weer waar de overlevers onder hebben geleden en vaak nog steeds lijden.
Het boek is gepresenteerd op 19 november, tijdens een symposium over de transgenerationele overdracht van trauma, georganiseerd door het Kenniscentrum Transgenerationeel Georganiseerd Geweld (KTGG).

Het boek is te bestellen via voshboek@outlook.com